Skaderutiner 

Incidentrapportering i Stockholms stad

Alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad ska rapportera och följa upp incidenter. Som verktyg för detta finns IA, stadens incidentrapporteringssystem.

I första hand är det varje bolag och förvaltning som själva kan använda IA för att underlätta det förebyggande arbetet och förhindra/minska risken att incidenter händer.

Stadsledningskontoret vill också ha en överblick över vad som hänt inom hela staden och se trender och utveckling.

En del incidenter har större konsekvenser där en försäkring kan täcka delar av kostnaden. Vid misstanke om att incidenten kan vara en egendoms- eller ansvarskada ska den anmälas till S:t Erik Försäkring – detta sker direkt i IA.

Vid skador som avser stadens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever mfl. ska vårdnadshavare för eleven anmäla händelsen direkt till Crawford & Co. Skadeanmälningsblanketter och information finns samlade under "Dokument och Blanketter" till höger på denna sida. Läs även mer under fliken "Försäkringar".

Vad ska skadeanmälas till S:t Erik Försäkring?

S:t Erik Försäkring är endast försäkringsgivare för stadens försäkringar gällande egendom och ansvar. Det är viktigt att skador anmäls så snart som möjligt, detta för att underlätta skaderegleringen, möjliggöra restvärdesskydd och att kunna bedöma orsaken till skadan och om skadan har orsakats av någon som det finns möjlighet att kräva ersättning av, t ex en entreprenör.

För t.ex. arbetsrelaterade skador, tjänstereseskador, patientskador och skador som rör den kollektiva olycksfallsförsäkringen för elever m.fl. har S:t Erik Försäkring upphandlat försäkring. Skadeanmälan görs till respektive försäkringsgivare på speciella skadeanmälningsblanketter. Dessa finns samlade under "Dokument och Blanketter" till höger på denna sida. Läs mer under fliken "Försäkringar".

Tänk på att arbetsskador även ska anmälas till Försäkringskassan. Om du har frågor kring arbetsrelaterade skador kontakta din arbetsgivares personalavdelning.

Akuta skador?

Om du behöver akut hjälp på grund av en brand, större vattenskada etc. kan du anmäla skadan per telefon:

Dagtid:

Nattetid och helger: