S:t Erik Försäkrings AB

Bolaget

S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag.

Vision

S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

Affärsidé

S:t Erik Försäkring ska

Mål

S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador ska minska och att konsekvenserna av dessa begränsas för att minimera försäkringspremierna och därigenom bidra till att sänka den totala riskkostnaden* inom Stockholms stads kommunkoncern.

*Riskkostnad är summan av försäkringspremier, självrisker, oförsäkrade skadehändelser, kostnader för skadeförebyggande åtgärder och riskhanteringsadministration.

Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål styr verksamhetens inriktning hos S:t Erik Försäkring. Bolagets egna verksamhetsspecifika inriktningsmål med tillhörande aktiviteter för att uppnå dessa redovisas i bolagets ILS-rapportering.

Strategier

För att uppnå målet tillämpas nedanstående strategier:

Identifiera

S:t Erik Försäkring ska bistå stadens förvaltningar och bolag med att identifiera sina mest väsentliga risker. Bolaget ska ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation samt identifiera och värdera de försäkringsbara risker som finns inom organisationens verksamheter. Metoder ska kontinuerligt utvecklas för att analysera riskerna, så att de kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan ska ske internt, med bland annat riskhanteringsrådet, och externt med berörda parter inom området försäkring och riskhantering. Bolaget ska också aktivt följa och ta del av den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet, främst i Europa och i synnerhet när det gäller jämförelse med andra storstäder.

Förebygga

Ansvaret för att förebygga skadehändelser och vidta skadebegränsande åtgärder ligger hos respektive enhet inom Stockholms stads organisation. S:t Erik Försäkrings roll är att vara katalysator i processen att stimulera till att vidta åtgärder som förebygger och begränsar skador inom organisationen. En viktig uppgift för S:t Erik Försäkring är att visa på goda exempel. S:t Erik Försäkring ska varje år genomföra riskbesiktningar av försäkringsobjekt som är betydelsefulla ur risksynpunkt eller av annat skäl bör besiktigas. Besiktningsrapporterna ska innehålla rekommendationer till fastighetsägaren och/eller hyresgästen om skadeförebyggande åtgärder. Uppföljning av rapporterna ska regelbundet göras. I försäkringsvillkoren ska vid behov regleras minimikrav när det gäller skyddsnivå.

S:t Erik Försäkring ska ansvara för driften av Stockholms stads skade- och incidentrapporteringssystem, RISK. Bolaget ska leverera skadestatistik till Riskhanteringsrådet.

Försäkra

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om en försäkringspolicy som bland annat anger att S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla försäkring till kommunkoncernen. Respektive kund inom kommunkoncernen ska teckna försäkring utifrån sitt behov och enligt den av S:t Erik Försäkrings styrelse beslutade försäkringsplanen. Bolaget är ett instrument för att hantera koncernens gemensamma självrisk. S:t Erik Försäkring ska årligen upphandla återförsäkring. Syftet med detta är att uppnå storköpsfördelar och skapa bästa möjliga konkurrens genom tillgång till både svensk och internationell försäkringsmarknad.

Försäkringar ska normalt utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Försäkringar som bolaget inte får utfärda eller av andra skäl inte kan tillhandahålla direkt ska upphandlas enligt gällande upphandlingsregler med hjälp av S:t Erik Försäkring.

S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Bolaget ansvarar för att ge försäkringsservice med hög kvalitet till sina kunder genom att informera om befintligt försäkringsskydd och hjälpa till i samband med skador och övriga försäkringsfrågor.

För att kunna leverera god kvalitet till kunderna ska S:t Erik Försäkring ha egen personal med gedigen branscherfarenhet. Bolaget ska vid behov anlita externa leverantörer, så att ledande kompetens alltid finns till förfogande. Externa leverantörer ska användas för funktionerna skadereglering och riskbesiktning.

Skadereglera

Skadereglering ska ske skyndsamt och professionellt med kundens bästa för ögonen. Det innebär att dygnet runt snabbt vara på plats vid en skadehändelse för att begränsa skadan och konsekvenserna för verksamheten. S:t Erik Försäkring ska ha avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning för akuta skadebegränsande åtgärder på skadeplatsen. Reglering av skadan ska ske med oberoende skaderegleringsföretag som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Skadereglering ska ske utifrån gällande försäkringsvillkor.

Analysera och följa upp

Genom uppföljning och analys ska S:t Erik Försäkring dra lärdomar för framtida värdering och hantering av risker inom hela Stockholms stads organisation. Årligen ska S:t Erik Försäkring redovisa antalet inträffade skador, dess omfattning och kostnader. Även antalet incidenter, d.v.s. händelser som kunde resulterat i en skada. Bolaget ska verka för att alla enheter inom Stockholms stad redovisar sina totala kostnader för skador och skadegörelse, även under självrisk. S:t Erik Försäkring svarar för analys av den totala skadebilden inom Stockholms stad genom redovisning till bolagets styrelse och stadens riskhanteringsråd.

Medarbetare

S:t Erik Försäkring har för närvarande totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medarbetarna har gedigen kunskap inom försäkring.