Frågor och svar

Prisbasbelopp (Pbb), vad är det?

Regeringen har uppdragit åt SCB, Statistiska Centralbyrån, att årligen beräkna prisbasbeloppet (tidigare benämnt basbeloppet). Beloppet ligger till grund för bland annat årlig justering av försäkringars självrisker. För 2022 är 1 prisbasbelopp 48 300 kronor. En självrisk på 1 basbelopp är alltså 48 300 kronor.


Byggfelsförsäkring, vad är det och hur skaffar man den?

Byggfelsförsäkring är en lagstadgad försäkring som skall finnas vid nybyggnad av permanentbostäder samt vid ombyggnad, tillbyggnad och reparation av permanentbostäder som kräver bygganmälan och väsentligt förlänger fastighetens livslängd. Försäkringen följer fastigheten och skyddar mot fel som upptäcks och anmäls inom 10 år från slutbesiktningen. S:t Erik Försäkring upphandlar byggfelsförsäkring för stadens bolag och förvaltningar om inte detta ålagts entreprenören. Ansökan och bilagor mailas till erik.fischer@sterikforsakring.se i god tid innan arbetena påbörjas


Byggherreansvarsförsäkring, vad är det och hur skaffar man den?

Byggherreansvarsförsäkringen är en ansvarsförsäkring som ersätter det skadeståndsansvar som byggherre/entreprenör har mot en utomstående som drabbas av skador utanför arbetsområdet. S:t Erik Försäkring upphandlar byggherreansvarsförsäkring för stadens bolag och förvaltningar om inte detta ålagts entreprenören. Ansökan och bilagor mailas till erik.fischer@sterikforsakring.se i god tid innan arbetena påbörjas.