Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående försäkringspolicy för Stockholms stad som anger S:t Erik Försäkrings roll och uppgifter.

Försäkringspolicy för Stockholms stad

Riskhantering inom Stockholms stad

Stockholms stads riskhantering utgör en del av stadens övergripande styrsystem för ledning och uppföljning. Kommunfullmäktige har beslutat om principer för ett integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter (ILS), utl. 2001:17. Syftet är att skapa ett system som tydliggör de politiska målen, dvs. vad som ska uppnås. Systemet ska följa upp de beslut och den verksamhet som stadens politiker, både kommuncentralt och i nämnder respektive styrelser har fattat beslut om. Den interna kontrollen, med de anvisningar som utfärdats, är en del av uppföljningen. Varje nämnd och styrelse ska varje år ta fram en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Stadens nämnder och bolagsstyrelser skapar härmed underlag för att genomföra strategier och nå uppsatta mål inom ramen för integrerad ledning och styrning.

Försäkring

Försäkring utgör en del av stadens riskhantering. Föreliggande försäkringspolicy anger rollfördelning, ansvar och befogenhet när det gäller all försäkring, förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar för personal inom Stockholms stads kommunkoncern. Beslut om försäkring fattas av respektive nämnd och styrelse efter samråd med S:t Erik Försäkring.

Försäkringens syfte

Stockholms stad tecknar försäkring i syfte att skydda stadens egendom och verksamhet, så att plötsliga och oförutsedda skadekostnader minimeras. Genom försäkring skyddas stadens balansräkning mot oförutsedda stora påfrestningar till följd av olika typer av skadehändelser. Försäkring skapar tydlighet och öppenhet om var väsentliga risker förekommer och hur dessa är hanterade. Skadehanteringsprocessen underlättas genom att erfaren kompetens ställs till förfogande. Vidare ger försäkring en samlad bild av såväl riskexponering som uppkomna skador, vilket gör att anpassade råd för skadeförebyggande och skadebegränsade åtgärder kan framtas.

Stockholms stads förvaltningar och bolag ska teckna försäkring, om det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt, för att bibehålla egendomens långsiktiga värde. Försäkring ska finnas för att allokera riskkostnaden till respektive verksamhet eller objekt och fördela kostnaden över tiden.

Försäkringsplan

S:t Erik Försäkrings styrelse ska årligen fastställa en försäkringsplan. Försäkringsplanen ska ange uppgifter om kommunkoncernens aktuella försäkringstyper, såsom ansvars-, egendoms-, förmögenhetsbrottsförsäkring, etc., med tillhörande ramar för självrisker och försäkringsomfattning.

Köp av försäkring

Försäkringsverksamheten inom stadens förvaltningar och bolag ska vara samordnad för att nå effektivt utnyttjande av kapital, betalningsförmåga och rationella betalningsströmmar. Kostnaden för köp av externa försäkringar ska minimeras. Samordningen av alla försäkringsfrågor ska ske genom S:t Erik Försäkring. Samtliga försäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla försäkringar och vid behov ta fram underlag för beslut om koncernövergripande försäkringslösningar.

S:t Erik Försäkring har till uppgift att skapa en gemensam återförsäkringsportfölj som ska upphandlas på nationell eller internationell försäkringsmarknad i syfte att uppnå bästa möjliga konkurrens och med beaktande av god säkerhet hos motpart.

S:t Erik Försäkring har rätt, vid behov, att placera försäkring hos externt försäkringsbolag.

S:t Erik Försäkrings prissättning till respektive försäkringstagare ska tillämpa självkostnadsprincipen.

Skador

Inträffad försäkringsskada ska omgående anmälas i IA, Stockholms stads skade- och incidentrapporteringssystem. S:t Erik Försäkring ska årligen redovisa en sammanställning av kommunkoncernens skadeutveckling och vid behov stimulera till skadeförebyggande åtgärder.

Kontaktperson

Vid varje förvaltning och bolag inom Stockholms stad ska det finnas en utsedd kontaktperson för försäkringsfrågor.