Reseförsäkring för elever m.fl.

 

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för förskolebarn och skolelever på resa inom hela världen. Den omfattar även övriga kategorier (grupper och personer) som beskrivs i pdf-dokumentent Försäkrade kategorier.

Försäkringsperiod

2022-01-01 - 2022-12-31

Försäkringsgivare

Gouda

Försäkringsnummer

30707814

Försäkringsbelopp

Se försäkringsbrevet

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk förutom för Rättsskydd, där självrisken är 20 % av kostnaden dock lägst 1 000 SEK.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skador som inträffar under resa som genomförs på uppdrag av Stockholm stad. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall ersätts liksom invaliditet till följd av olycksfall.

 

Skadeanmälan

Skadan anmäls direkt till Gouda Reseförsäkring på www.gouda-rf.se